Vrij verkeer van goederen in de eu literatuur

Basisaannames van de Europese Gemeenschap

Nauwkeurig antwoord op de vraag "wat is een CE-certificaat?" houdt verband met de oplossing van de uitgangspunten van het zijn van de Europese Unie. Er wordt gepresenteerd dat het platform voor de toevoeging ervan drie principes is: het vrije verkeer van goederen, gezichten en geld. Om de bovengenoemde beginselen toe te passen, hebben de EU-lidstaten besloten alle belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en hebben zij nog een gemeenschappelijk beleid vastgesteld in contact met partners buiten de EU. Dankzij de stroming op het gemeenschapsplein werd een uitwisselingsgebied gecreëerd, vergelijkbaar met de bezetting in de klassen van één land. U heeft het ontvangen. Ik zal de Europese interne markt of de gemeenschappelijke markt specificeren.

Europese gemeenschappelijke markt en marketing van producten

Probiox Plus

Een van de meest echte belemmeringen in verband met de handel tussen landen zijn nationale eisen met betrekking tot de situatie en de veiligheid van producten. Elk land had verschillende patronen en regels die aanzienlijk werden gedeeld tussen verschillende landen. Een producent die onze producten in zijn eigen land wilde aanbieden, moest aan individuele eisen voldoen. Om de handelsproblemen weg te nemen, moesten deze verschillen worden opgeheven. Normen gecombineerd met de aankoop van materialen konden niet worden opgeheven. Daarom was de goede oplossing om delen in de hele gemeenschap te harmoniseren, zodat de handel aan dezelfde eisen was onderworpen.

In de eerste fase is een poging gedaan om de EU-regelgeving te reguleren met betrekking tot bepaalde productcategorieën en producten. Feedback over de grote mate van complexiteit en tijdrovende processen heeft deze benadering verlaten.

De oplossing bleek te zijn om een ​​vereenvoudigde oplossing voor het probleem van technische harmonisatie te creëren. De essentiële veiligheidseisen voor bepaalde productgroepen zijn vastgelegd, die noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd voordat het product of product op de Europese interne markt wordt gebracht.

Ondernemers van buiten de EU die het product op de markt van de Gemeenschap in de handel moeten brengen, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten ervoor zorgen dat hun product voldoet aan de EU-voorschriften en hoeveelheden met betrekking tot kwaliteit. Het is hun verantwoordelijkheid om dit feit te bewijzen.

Er zijn geharmoniseerde normen gecreëerd, waardoor ondernemers weten welke essentiële eisen moeten worden gesteld. Er is altijd een verplichting om deze regels toe te passen. De ondernemer kan aantonen dat zijn inkomsten nuttig zijn om zich op de Community-markt te begeven.

CE-certificaat - verklaring van de fabrikant

De CE-markering is niet verrassend, maar de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de basisvereisten van de principes die het betreffen.Heeft de symboolpagina van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde. Het bevestigt dat het product in overeenstemming was met de gebruikelijke vereisten in de richtlijnen die specifiek zijn voor het product. Er kunnen bepaalde of enigszins verschillende richtlijnen zijn.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van conformiteit en naleving van minimumvereisten in combinatie met veiligheid voor een CE-gemarkeerd product.

Het CE-certificaat wordt vervolgens ontvouwen onder verantwoordelijkheid van de fabrikant of een gemachtigde. Dit gebeurt nadat is aangetoond dat het product voldoet aan de basisvereisten van de richtlijn. Om dit feit te introduceren, vindt een conformiteitsbeoordelingsprocedure plaats, gevolgd door een goede verificatie gevolgd door een conformiteitsverklaring. Conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen verschillen met betrekking tot het risico dat afhangt van het gebruik van een bepaald goed. Hoe sneller het risico van het trekken van een nummer en hoe ver het moeilijk is, de vele procedures moeten worden uitgevoerd door de producent of een gemachtigde vertegenwoordiger. In sommige gevallen is het raadzaam om te voldoen aan de vereisten van zelfs een tiental communautaire normen.